UA-217435743-1
 

Sammanfattning

Fastigheten Härryda 1:41 har ett bra läge i Härryda på norra sidan av riksväg 40. I området finns det lättare industrier, verkstäder och kontor. Tomten är 5 707 m2 utan begränsning i nyttjandegraden enligt detaljplan. Dock begränsas byggnation av underjodiska allmänna ledningar. Detaljplanen anger att byggnad om 8 meters byggnadshöjd får uppföras på tomten.

Områdesbeskrivning

Fastigheten Härryda 1:41 har ett bra läge i Härryda på norra sidan av riksväg 40. I området finns det lättare industrier, verkstäder och kontor. Området är mycket populärt med anledning av närheten till Landvetter flygplats.

Nyckeltal

  • Målvärde: 6 msek

  • Tomtareal: 5 707 kvm

  • Taxeringsvärde: 1 027 tkr

  • Typkod: 412

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Härryda Skårtorp ligger fint belägen i Härryda, norr om riksväg 40. Fastigheten har en total area om 5 707 m2. Tomten är belagd med grus. På tomten finns det en modulbyggnad om 216 m2 som står på plintar. Tidigare har tomten använts som parkeringsplats och byggnaden som hotell/övernattningsmöjlighet för långväga resenärer.

 

Miljöteknisk undersökning påvisar viss förekomst av barium, zink och PAH-H över naturvårdverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Förekomsten återfinns i underliggande fyllnadsmassor men verkar inte vara homogent förekommande. Förorening påträffats främst i markens övre meter.

 

Enligt ett tidigare framtaget förslag om byggnation om ca 1 300 m2 mot ån, fanns det ej hinder för byggnation ur ett geotekniskt perspektiv baserat på stabilitetsutvärdering. Styv grundkonstruktion är att förorda ur ett stabilitetsperspektiv. Korridor utmed väg är prickad.

 

Detaljplanen anger "J" - område för industriändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter. Genomtomten, från väster till öst finns område markerat med "u" - område för allmänna underjordiska ledning

Kommersiella Fastigheter är en av de ledande aktörerna på marknaden och är specialiserade på köp- & försäljningsuppdrag av kommersiella fastigheter.

 

Tillsammans är vi ett 50-tal mäklare och transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet med spetskompetens inom juridiska, tekniska och skattemässiga fastighetsfrågor.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Hanna Carlsson

Mob. 073-157 65 55

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

niklas@kommersiellafastigheter.se

Fastigheten Skårtorp 1:41