UA-217435743-1
top of page

Sammanfattning

Byggnaden som idag förknippas med Hotell Alfred Nobel norr om torget, inrymde fram till 1986 både kommunens administrativa delar och hotell. Numera inryms hotell, restaurang och kommunfullmäktiges sammanträdessal i lokalerna. Fastigheten invigdes nyårsnatten 1939 i samband med att Karlskoga blev stad. Fastigheten har en total markyta om 3 560 m2 och en total uthyrningsbar yta om 4 549 m2. Byggnaden är i tre plan med fasad i tegel och puts och byggd som ett helt kvarter med en atriumgård.  

Karlskoga

Karlskoga är en tätort i östra Värmland och centralort i Karlskoga kommun i Örebro län och är landskapet Värmlands och Örebro läns näst största tätort. Karlskoga ligger vid Möckelns norra strand. Genom Karlskoga gå E18, som har två filer i varje riktning. Det finns busslinjer till de flesta orter omkring Karlskoga. Länstrafiken Örebro kör lokaltrafiken i staden. Det finns även en liten kommunal flygplats i Karlskoga, Karlskoga flygplats, cirka 3 km nordväst om Karlskoga tätort. 

Nyckeltal

 • Total lokalarea:
  4 549 m2

 • Tomtareal:
  3 560 m2

 • Taxeringsvärde:
  26 400 tkr

 • Totala hyresintäkter:
  4 934 tkr

 • Driftnetto:
  3 324 tkr

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten invigdes nyårsnatten 1939 i samband med att Karlskoga blev stad och är mycket centralt belägen i hjärtat av Karlskoga. Arkitekt Sune Lindström hade fått i uppdrag att rita Karlskoga stadshus och stadshotell. Byggnaden skulle bli den nya stadens mittpunkt, politiskt och kulturellt. Byggnadens arkitektur och tillhörande detaljer är hämtade från regionen och visar att den tillkom vid en brytningstid inom svensk byggnadskonst, vilket gör den mycket intressant för sin tid och kulturhistorisk värdefull. Byggnaden är trots en del förändringar genom åren välbevarad och ett utmärkt exempel på svensk modernism med traditionella och regionala inslag. Omgivningen utgörs av bostäder och centrumbebyggelse med offentliga och kommersiella lokaler. Fastigheten inrymde fram till 1986 både kommunens administrativa delar och hotell. Numera inryms hotell, restaurang samt kommunfullmäktigesal. Fastigheten har en total markyta om 3 560 m2 och en total uthyrningsbar yta om 4 549 m2. Största hyresgäst är N Stads Hotel i Karlskoga (Hotel Alfred Nobel) med 72 rum, konferensutrymmen, spaavdelning, gym, biljardrum, reception/hotellfoajé. på en yta om 3 074 m2. Gällande avtal löper til 2029. Karlskoga har en stor andel högteknologisk industri som genererar många hotellgäster.  Hyresgästerna står för sina egna kostnader avseende uppvärmning, el, vatten, trappstädning, sophämtning, inre underhåll samt fastighetsskatt. Byggnaden har källare, tre plan samt en liten påbyggnad på norra längans tak. Byggnaden har en rektangulär form som rymmer en inre gård. Entréplan är ljus och luftig med en generös takhöjd. 


DETALJPLAN
Dialogen om Alfred Nobels torg började 2012 då kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att en medborgardialog om gestaltningen av Alfred Nobles torg skulle genomföras. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2016. 

LÄGE 
Planområdet är centralt beläget i Karlskogas centrum och utgörs i huvudsak av den kommunägda marken som idag förknippas med Torget, Alfred Nobels torg. Planprogram - Riktlinjer för Alfred Nobels torg i Karlskoga stad och Förslag till utformning av Alfred Nobels torg. Planprogrammet och utformningsförslaget anger riktlinjer för Alfred Nobels torg och ligger till grund för den fortsatta planeringen. 


KULTURMILJÖ OCH BYGGNADSMINNEN 
Länsstyrelsen Örebro beslutade den 2 maj 2017 att byggnadsminnesförklara Karlskoga stadshus, fastigheten Stadshuset 3 med tillhörande ventilationsanläggning vid östra fasaden 1. Bebyggelsen runt torget är ett tydligt uttryck för den regionalt färgade modernism/funktionalism som präglade den tid då Karlskoga blev stad, nyårsnatten mellan 1939 till 1940. Denna byggnadsstil och kulturmiljö utgör en intressant och vacker helhet som dominerar hela Karlskoga. En byggnadsminnesförklaring syftar till att skydda, vårda och utveckla kulturhistoriska värden men utesluter inte framtida förändringar av byggnadsminnet. Vid framtagande av denna detaljplan har kommande byggnadsminnesförklaring beaktats.

TORGET 
Torget utgörs idag av en stor hårdgjord yta med ett flertal träd planterade i viss symmetri. Den norra delen av torget utgörs av parkeringsplatser och hållplats för stads- och regionbussar. Torgytan delas av en cykelbana som löper längs torgets sydvästra del vidare mot nordost till Urbrinken. Ett flertal träd och bänkar är placerade på torget i en viss symmetri. På sommaren är uteserveringarna placerade i anslutning till restaurangerna vid torgets västra kant. Centralt på torget finns skulpturen ”Glädjen” och på torgets sydvästra del finns skulpturen ”Morgon”. Cykelstället på torgets östra del inramas av ett dekorativt staket, samma inramning finns vid sittplatsen mot Ekmansbacken. Mot Ekmansbacken på torgets södra del är marken en meter lägre vilket skapar en viss höjdskilland. Den del av torget ansluter i samma markhöjd till torget.

BEBYGGELSE 
Bebyggelsen runt torget uppkom i samband med stadsbildningen 1940 och det dåvarande Stadshuset, Hotell Alfred Nobel, invigdes nyårsnatten mellan 1939 och 1940. Dessförinnan var stora delar obebyggd odlings- och betesmark. Bebyggelsen på torgets västra och östra sida utgörs av enhetlig och omsorgsfullt utformad bebyggelse från 1944-1962. Byggnaden söder om torget, Kulan (tidigare kallat K-center) tillkom under 1970-talet. 

Detaljplanen anger:
C- kvartersmark Centrum. 
q1 - Byggnadens exteriör och interiör får inte förvanskas. Vid underhåll ska utförande beträffande material, utseende, kvalitet väljas i överrensstämmelse med orginalutförandet. Vård och underhållsarbete skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
r1 - Byggnaden får inte rivas.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Bengt-Åke Harrysson
0703-12 45 02

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

niklas.wahlisch@kommersiellafastigheter.se

Fastigheten Stadshuset 3

bottom of page